Super Mario Odyssey interview with Yoshiaki Koizumi and Kenta Motokura – ‘Please look forward to it!’

Comments